Integrimi

Vullnetarët ndihmojnë migrantët në integrimin e tyre

Në projektet brenda programit "Mentoring 2014-2016" të mbështetur nga Sekretariati Shtetëror për Migracion (SEM) kanë marrë pjesë 2700 veta

Është përmbyllur me sukses programi “Mentoring 2014-2016” i cili synonte që vullnetarët zviceranë të ndihmonin azilkërkuesit për t`u orientuar në tregun e punës dhe në sistemin arsimor të këtushëm.

Në projektet brenda këtij programi të mbështetur nga Sekretariati Shtetëror për Migracion (SEM) kanë marrë pjesë 2700 veta.

Ata kanë ofruar ndihmën e tyre në veprimet si: formulimi dhe plotësimi i dokumentacionit për kërkim pune, kërkimi i punës ose kryerja e detyrave të shtëpisë, për ata azilkërkues që ndjekin shkollën.

Në këtë program, federata ka mbështetur gjithsej 39 projekte me një financim prej rreth 2 milionë frangash.

Autoritetet federale kanë nxjerrë një bilanc pozitiv nga ky program, i cili ka ndihmuar migrantët që të kenë një qasje më të lehtë në tregun zviceran të punës.

Një evaluim i jashtëm ka ardhur në përfundimin se përmes këtij programi është arritur që të ndihmohen 7 nga 10 persona për të gjetur një zgjidhje sa i përket punësimit ose shkollimit. “Mbështetja e migrantëve nga mentorët vullnetarë në integrimin e tyre në Zvicër, është një punë që ja vlen”, thuhet në një komunikatë të SEM.

Përmbajtja e projekteve veç e veç dallon shumë nga rasti në rast. Kështu, në projektet e realizuara në Zvicrën Lindore nxënësit me prejardhje të huaj gjatë kërkimit të punës janë ndihmuar nga studentët. Projekte të tjera ndërkaq u dedikohen të huajve me kualifikime të larta dhe i ndihmojnë ata që të gjejnë një vend pune që përkon me kualifikimet e tyre. Në një projekt tjetër, mentorët mbështesin prindërit në lidhje me preokupimet shkollore të fëmijëve të tyre. Një projekt u ofron migrantëve informacione të rëndësishme lidhur me regjionin.

Grupet të cilave në veçanti u është drejtuar ky program janë azilkërkuesit me qëndrim të përkohshëm (F) dhe ata me status të pranuar azili si dhe fëmijët dhe të rinjtë.