Gjuha dhe historia shqipe shtohet si lëndë në Universitetin e Zagrebit

Në Universitetin e Zagrebit – në Fakultetin e Studimeve Kroate nga sot u shtua edhe lënda Historia e popullit shqiptar