Lajme

Konsullata e Kosovës në Cyrih: Konkurs për vend të lirë pune

Pozita: Asistent/e Konsullor/e

Vendi i punës: Konsullata e Republikës së Kosovës në Cyrih

Kohëzgjatja e kontratës: Një vit (me mundësi vazhdimi) me një periudhë provuese prej 3 muajsh;

Data e aplikimit: 19 mars – 02 prill 2024

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Punon nën mbikëqyrjen e konsullit ose zyrtarit kryesor konsullor. Ofron mbështetje administrative të përgjithshme, siç është përcaktuar në përshkrimin e vendit të punës më lart, por duke shtuar edhe funksionet konsullore specifike të dhëna më poshtë:

– Përshëndetje për publikun dhe përcaktimi se çfarë shërbime kërkohen, si duhet të trajtohet kërkesa dhe ofron informata dhe formular përkatës për të proceduar veprimet konsullore;

– Mirëmbajtja e shënimeve të detajuara kompjuterike për të gjitha transaksionet konsullore, së bashku me të dhënat e sakta për aktivitetet e referuara në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ose agjencitë e tjera qeveritare për veprime pasuese;

– Shërbimi si arkëtar për të pranuar dhe llogaritur pagesat e publikut për shërbimet konsullore, dokumente dhe përkthimet konsullore;

– Mirëmbajtja e furnizimeve, vulave dhe pajisjeve konsullore në mënyrë të sigurt;

– Mirëmbajtja e të gjitha dosjeve dhe korrespondencës konsullore;

– Procedimi i korrespondencës konsullore dhe dërgimi i përgjigjeve rutinë lidhur me kërkesat e ndryshme;

– Kryen edhe detyrat dhe përgjegjësitë e telefonistit/es në konsullatë.

Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja:

– Të ketë diplomën e shkollës së mesme;

– Të jetë shtetas/e i/e Republikës së Kosovës (me qëndrim të rregulluar në shtetin pranues) apo shtetas/e i/e shtetit pranues;

– Njohja e gjuhës gjermane (e obliguar), preferohet edhe njohja e gjuhës angleze, frënge ose italiane;

– Aftësia e dëshmuar për sistemimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit, përcaktimin e zgjidhjeve të duhura;

– Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhën gjermane, kurse preferohet edhe njohja e gjuhës angleze, frënge ose italiane;

– Njohuri nga aspekti i ofrimit të shërbimeve konsullore;

– Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të vetorganizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive duke punuar në një ambient nën presion.

Kandidatët/et të cilët aplikojnë, duhet t’i dërgojnë këto dokumente:

– CV-në;

– Kopjen e dokumentit identifikues;

– Kopjet e diplomës/ave;

– Letër motivuese;

– Certifikatën nga mjeku për gjendjen shëndetësore (kërkohet vetëm për kandidatin/en fitues/e në fund të procedurës së rekrutimit);

– Certifikatën se nuk janë nën hetime nga autoritetet e shtetit pranues (kërkohet vetëm për kandidatin/en fitues/e në fund të procedurës së rekrutimit).

Këto dokumente mund të dërgohen përmes e-mail adresës; [email protected] .

Ju lutem sigurohuni që subjekti i e-mail-it të përmbajë titullin: “Aplikim për Asistent/e Konsullor/e”.