Lajme

“Geringfügige” – “Mini punë”: Çfarë duhet të dini për këtë lloj punësimi në Austri

Punësimi “Geringfügige Beschäftigung” është një lloj punësimi në Austri me orar të kufizuar. Natyrisht se në bazë të kësaj edhe të ardhurat janë relativisht të ulëta. Megjithatë, edhe ky lloj punësimi ka një sërë rregullash dhe kufizimesh të ndryshme. Ja çfarë duhet të dini, sipas thelocal.at.

Një person është i punësuar si “Geringfügige”, fiton jo më shumë se 518,44 € (norma 2024) në muaj. (Marrëdhënie pune për një muaj ose për një periudhë të pacaktuar).

Pagesat speciale (të tilla si shtesa për pushime dhe bonusi i Krishtlindjeve), për të cilat zakonisht keni të drejtë, nuk merren parasysh për këto lloj punësimi, transmeton albinfo.at.

A kam sigurim si punëtor geringfügige?

Personat e punësuar pak duhet të regjistrohen në siguruesin publik ÖGK dhe të marrin sigurimin e aksidenteve. Megjithatë, ata nuk mbulohen nga sigurimi shëndetësor ose pensional.

Këta punëtorë, në vend të kësaj, mund të marrin vetësigurim për 73,20 € në muaj (vlera e vitit 2024), që u jep atyre përfitime sëmundjeje dhe lehonie. Nuk ekziston mundësia e vetësigurimit (publik) për papunësi, kështu që personat në punësim margjinal nuk janë asnjëherë të siguruar nga papunësia.

Sapo fitoni më shumë se pragu, i nënshtroheni sigurimit të detyrueshëm shëndetësor dhe pensional, i cili zbatohet nëse merrni një rritje page ose nëse keni disa marrëdhënie pune. Megjithatë, nëse të ardhurat më të larta janë për shkak të shumë kontratave “geringfügige”, ju ende nuk keni të drejtë për përfitime papunësie.

Si mund të marr sigurim?

Ju keni të drejtë të vetësiguroheni pranë siguruesit publik ÖGK nëse jeni i punësuar pak dhe banor i Austrisë. Nuk mund ta marrësh nëse tashmë je i siguruar në një institucion tjetër ose në një vend tjetër të BE/ZEE. Ju gjithashtu nuk mund ta merrni atë nëse i përkisni një përfaqësie profesionale ligjore (të tilla si mjekët, për shembull) merrni përfitime papunësie ose ndihmë për kujdesin e fëmijëve.

Si person i vetësiguruar, ju merrni të gjitha përfitimet si ndihmë mjekësore, shtrimin në spital ose mjekim dhe nëse është e aplikueshme, përfitime sëmundjeje dhe lehonie (përfitime në para). Vartësit tuaj të bashkësiguruar kanë të drejtë për ndihmë mjekësore, shtrimin në spital ose mjekim, por jo përfitime në para.

Çfarë të drejtash kam?

Edhe nëse nuk jeni plotësisht i siguruar, ju përsëri keni disa të drejta: E drejta për pushime, e drejta për të vazhduar pagesën e shpërblimit në rast sëmundjeje, e drejta për leje përkujdesjeje, e drejta për pagesën e largimit, e drejta për pagesa të veçanta si p.sh. si pagesa e pushimeve dhe shpërblimi i Krishtlindjeve (sipas marrëveshjes kolektive përkatëse), e drejta për pagën minimale sipas kontratës kolektive dhe respektimi i periudhave të njoftimit.

Sa orë mund të punoj?

Punëmarrësi dhe punëdhënësi duhet të bien dakord për shtrirjen dhe vendndodhjen e orarit të punës. Orari i punës nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme, dhe marrëveshjet për ndryshimin e orarit të punës duhet të bëhen me shkrim.

Për një ditë pune, në të cilën ju nuk punoni sepse bie në ditë pushimi, ju keni të drejtën e pagesës që do të kishit marrë nëse do të kishit punuar në atë ditë (pagesa e pushimeve publike).

Detyrimi për të punuar jashtë orarit mund të kontraktohet, por nëse shpërblimi për punën jashtë orarit tejkalon kufijtë e punësimit margjinal, ky nuk konsiderohet më punësim margjinal.