Rreth nesh

Ç’është albinfo.ch ?

Albinfo.ch është një projekt privat medial në internet,  i cili propozon një botim të përditshëm falas në shqip të lajmeve rajonale dhe nacionale të Zvicrës, si dhe një sërë të shërbimeve në adresë të shqiptarëve në Zvicër .

Shumica e seksioneve të sajtit janë të përkthyera në gjermanisht dhe në frëngjisht. Albinfo.ch është një platformë e informacioneve, kontakteve, shkëmbimeve si dhe e shërbimeve të drejtuara kryesisht ndaj popullatës shqiptare në Zvicër, ndaj zviceranëve që interesohen për kulturën e vendeve të Ballkanit si dhe ndaj diasporave shqiptare që interesohen për situatën në vendet e prejardhjes, me një objektiv promovimin dhe kyçjen shoqërore të popullatave shqiptare në mjedisin  ku jetojnë si dhe mirëkuptimin e ndërsjellë.

Duke qenë furnizuese e shërbimeve, kjo platformë ka për për qëllim të sjellë kontributin e saj në kyçjen, promovimin e individit si dhe të harmonisë të bashkësisë, në shumë plane, dhe në veçanti ndaj zhvillimit ekonomik të Ballkanit.

Ky projekt medial ka për qëllim të përgjigjet në mënyrë konkrete ndaj nevojave specifike të popullatave shqiptare përmes informatave dhe shërbimeve cilësore në shqip, gjermanisht dhe frëngjisht, mirëpo po ashtu edhe t`i kuptojë preokupimet me të cilat ballafaqohen këto popullata në lidhje me vendin e tyre të prejardhjes dhe vendin pritës, si dhe të nxisë mendimet me qëllim të përforcimit të resurseve personale dhe shoqërore të imigrantëve shqiptarë në Zvicër , por edhe të qytetarëve si dhe institucioneve zvicerane të cilat janë në kontakt të rregullt me këto popullata.

Albinfo.ch synon të krijojë një hapësirë lirie për gruan në diasporat shqiptare me qëllim që ajo të mundet të luajë një rol më të rëndësishëm në procesin e integrimit si dhe të zhvillimit të vendit të saj të prejardhjes. Informatat si dhe shërbimet drejt gruas do të jenë objekt i një përkujdesje të veçantë.

Mendohet se popullatat shqiptare në Zvicër mund të arrijnë numrin e 250’000 personave , prej të cilëve 200’000 janë me prejardhje nga Kosova

Misioni i albinfo.ch

Misioni i platformës mediale interaktive albinfo.ch rreshtohet në një perspektivë të dyfishtë :

a) Qytetaria dhe integrimi harmonik i personave dhe popullatave shqiptare në Zvicër

Qëllimi i albinfo.ch është të shërbejë si një mjet profesional i komunikimit përmes qasjes falas dhe praktike në informacione si dhe shërbime cilësore dhe të paanshme.
Përmes këtij mediumi profesional, synohet të kuptohen dhe artikulohen preokupimet e afërta të kësaj popullate në lidhje me aspekte të ndryshme të jetës së përditshme në Zvicër, dmth. participimit politik në shoqërinë zvicerane si dhe sfidat e integrimit, qofshin ato familjare dhe ndër gjeneratash, relacionet me kulturën e prejardhjes, pozita e gruas si dhe konfliktet që shkaktohen, problemet që ndërlidhen me shkollimin, me kyçjen socioprofesionale si dhe të shëndetit.

b) Zhvillimi i vendeve të prejardhjes të migrantëve nga Ballkani

Albinfo.ch synon ta theksojë lidhjen mes migrimit dhe zhvillimit, duke ndërtuar baza të të dhënave informative mbi aktorët ekonomik dhe sociokulturorë të diasporës në Zvicër dhe duke nxitur një mendim të sinqertë mbi potencialin që përfaqëson diaspora si forcë shtytëse e vendeve të prejardhjes.

Integrimi dhe zhvillimi: dimensione të pandashme

Këto dy dimensione janë të pandara sepse janë reciprokisht të kushtëzuara. Me fjalë tjera, maksimizimi i ndikimit të diasporës mbi zhvillimin e vendit të prejardhjes varet nga shkalla e përfshirjes socioekonomike dhe kulturore në vendin e pritjes, dhe reciprokisht, evoluimi i situatës në vendin e prejardhjes e influencon padyshim procesin e integrimit në Zvicër.

Grupet shënjestër

Albinfo.ch ka për qëllim të ofrojë informata dhe shërbime, në mënyrë të pa diskriminuar, ndaj personave dhe popullatave shqiptare si dhe ndaj të gjitha kategorive të personave, qofshin ato migruese (me qëndrim me kohëzgjatje, refugjatë ose persona të pranuar përkohësisht) apo zvicerane. Kjo platformë synon të jetë në shërbim sikurse për gjeneratat e para të migrantëve ashtu edhe për të dytat (secondo),poze haioase por po ashtu edhe në shërbim të rrjeteve asociative si dhe institucioneve zvicerane që punojnë me këto popullata migruese si dhe me rajonin e Ballkanit.

Shoqata albinfo.ch

Organizata përgjegjëse e projektit albinfo.ch është shoqata albinfo.ch, e krijuar në Lozanë, në tetor të vitit 2009. Qëllimet, organet si dhe përgjegjësitë respektive në suaza të shoqatës janë të definuara me statutet e saj.

Shoqata albinfo.ch përfshin personalitete të shquara zvicerane dhe me prejardhje nga Ballkani të dala nga qarqe të ndryshme profesionale (media, ekonomi, politikë, shkencë, sociokulturë, profesione liberale) që dëshirojnë të kontribuojnë në realizimin e objektivave për të cilat është përcaktuar platforma albinfo.ch.   

Vjosa Gërvalla, drejtoreshë e shoqatës albinfo.ch

Komiteti

 • Andreas Gross, këshilltar nacional i PS-it, europarlamentar, kryetar i shoqatës albinfo.ch
 • Dr. Bashkim Iseni, politolog, ligjërues në Universitetin e Friburgut
 • Znj. Sarah Gretler, specialiste e shqiptarëve në Zvicër dhe përkthyese, Cyrih – përkthyese, Cyrih
 • Z. Olivier Glassey, profesor media dhe interneti, Universiteti i Lozanës, Lozanë
 • Florian Zekiri, Specialist i financave
 • Mentor Hoti, Arkitekt

Redaktion/Rédaction/Redaksia Online & Print

Albinfo.ch
Postfach 311
8050 Zürich
Email:
[email protected]
[email protected]

Redaktion/Rédaction/Redaksia St.Gallen
Albinfo.ch
Grossackerstrasse 1,
CH-9000 St. Gallen

Redaktion/Rédaction/Redaksia Video
albinfo.ch
Avenue de la Gare 33,
CH-1001 Lausanne
Email: [email protected]

Rédaction Albinfo.ch Online & Print :

Sevdail Tahiri, Direktor/Directeur/Drejtor

Tel.+41 78 935 00 71

[email protected]

 

Blerim Shabani : Rédacteur en chef/ Chefredakteur/Kryeredaktor

Tel.+41 78 804 35 00

[email protected]

 

Bekim Dalipi : Rédacteur / Redakteur/ Redaktor St.Gallen

Tel.+41 79 901 20 10

[email protected]

 

 

Alban Hamza : Diaspora në Zvicër / Diaspora in der Schweiz/ Diaspora en Suisse

[email protected]

 

Rromir Imami: Rédacteur Culture et Art / Redakteur Kultur und Kunst/ Redaktor Kulturë dhe Art

[email protected]

 

Bahri Rexha: Rédacteur au Kosovo et dans les pays des Balkans/ Redakteur im Kosovo und auf dem Balkan/Redaktor në Kosovë dhe Ballkan

[email protected]

 

Arben Gjinaj: Rédacteur pour l’Autriche / Redakteur für Österreich/Redaktor për Austri

[email protected]

 

Anduena Stephan: Rédactrice pour l’Allemagne / Redakteurin in Deutschland/ Redaktore në Gjermani

[email protected]

 

 

B.Januzi (Layout)

Marketing Online & Print

Tel. +41 78 935 00 71

[email protected]

 

Photo: KEYSTONE-SDA-ATS

Revista – Magazine- Revue
Abonimi – Abonnement
[email protected]

Aussenmitarbeiter/Collaborateurs externes/Bashkëpunëtorë të jashtëm 

 • Aleksandra Hiltman (Zürich)
 • Armend Berisha (Zürich)
 • Orhan Spahiu (Zürich)
 • Zamira Bytyqi(Lausanne)
 • Alisa Buzhala (Laussane)
 • Migjen Kajtazi (Lausanne)
 • Virtyt Gacaferi (Prishtina)
 • Dori Daka (Tirana)
 • Fation Plaku (Albania)
 • Janina Mehmeti (Prishtinë)
 • Erisa Jakupi (Prishtinë)
 • Xhevdet Kallaba (Prishtinë )
 • Nazim Rashiti (Shkup/Skopje)

 

 

In addition to hundreds of slot machines, this application has a pulsating instant bank transfer casinos sound system that will keep you entertained throughout the game.