Lajme

A u nënshtrohen taksave më të larta shtëpitë e dyta në Zvicër?

A do t'ju duhet të paguani më shumë taksë për një shtëpi të dytë në Zvicër? Ja çfarë duhet të dini

Kur blini pronë në Zvicër, duhet të njiheni me të ashtuquajturin parim “uniteti i vendbanimit” (ZGB 23 para. 2), i cili dikton se kushdo që jeton në Zvicër mund të ketë vetëm një vendbanim kryesor brenda Konfederatës. Meqenëse shtëpitë e dyta – duke përfshirë shtëpitë e pushimit – konsiderohen si një luks në Zvicër, fatkeqësisht nuk do të jeni në gjendje të kurseni shumë në taksa kur të siguroni një vendbanim të dytë në vend, shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.

Së pari, çfarë konsiderohet shtëpi e dytë në Zvicër?

Nëse shtëpia juaj është një shtëpi e dytë sipas rregulloreve zvicerane do të varet kryesisht nga qëllimet për të cilat përdoret.

Në Zvicër ekzistojnë dy kategori të shtëpive të dyta: shtëpitë e dyta dhe vendbanimet e dyta.

Vendi i dytë i banimit, siç sugjeron emri, është një vend ku një person jeton ndërsa punon ose studion, por nuk është vendbanimi i tij kryesor.

Teknikisht, vendet e dyta të banimit nuk janë shtëpi të dyta.

Këto janë të zakonshme, për shembull, me punëtorët ndërkufitarë, vendbanimi kryesor i të cilëve mund të jetë në një vend fqinj, por që kanë një vendbanim afër punës së tyre në Zvicër.

Një shtëpi e dytë për qëllimet e ligjit është pra një vendbanim i dytë që nuk përdoret për punë ose studim, përcjell tutje albinfo.ch.

Përkufizimi zyrtar i qeverisë është si më poshtë:

“Në Zvicër, një shtëpi e dytë është një shtëpi ose apartament që nuk përdoret nga një person që banon në komunën përkatëse dhe as nuk përdoret për qëllime pune ose arsimimi. Shtëpitë e dyta shpesh përdoren ose si shtëpi pushimi ose u jepen me qira qiramarrësve privatë.

A duhet të paguaj taksë më të lartë për pronën time të dytë?

Në Zvicër, shtëpitë e dyta tatohen në të njëjtën mënyrë si shtëpitë kryesore. Ashtu si me një pronë primare, nëse e përdorni vetë shtëpinë tuaj të dytë, do t’ju duhet të paguani tatimin mbi vlerën e llogaritur të qirasë si të ardhur (taksë mbi vlerën e qirasë). Sipas ligjit zviceran, pronarët në mënyrë efektive “me qira” shtëpinë e tyre për veten e tyre.

Qiraja që do të fitohej nëse prona do të jepej me qira në baza të përhershme ekstrapolohet. Ky është gjithashtu rasti nëse nuk jeni në gjendje të përdorni pronën tuaj gjatë gjithë vitit për shkak të kushteve të pafavorshme të motit, të tilla si rreziku i ortekëve ose reshjeve të mëdha të borës.

Duke qenë se nuk ka qira reale, kjo tarifohet me një normë prej afërsisht 60 deri në 70 për qind të asaj që do të ishte vlera nocionale e qirasë së shtëpisë nëse do të jepej me qira në tregun e hapur.

Ju mund ta zbrisni këtë shumë – dhe kostot e mirëmbajtjes në pronë – në deklaratën tuaj tatimore vjetore.

Nëse jepni me qira shtëpinë tuaj të dytë, tatimi mbi të ardhurat do të paguhet mbi të ardhurat nga qiraja. Në atë rast, tatimi mbi vlerën e imputuar të qirasë pezullohet.

Ndër 26 kantonet e Zvicrës, Berna është i vetmi kanton që ka zbatuar një rregull tjetër kur bëhet fjalë për taksimin e shtëpive të dyta. Që nga 1 janari 2011, vetëm vlera pak më e lartë e qirasë për taksën e drejtpërdrejtë federale zbatohet për shtëpitë e dyta, dhe rrjedhimisht edhe në nivel kantonal.

Për më tepër, pronarët e shtëpive të dyta duhet të kenë parasysh gjithashtu se nëse prona u jepet pjesërisht mysafirëve, vlera e qirasë e llogaritur do të tatohet vetëm në mënyrë proporcionale dhe të ardhurat nga qiraja gjithashtu duhet të tatohen, përcjell tutje albinfo.ch.

Çfarë takse tjetër do të duhet të paguaj për shtëpinë time të dytë?

Për më tepër, ashtu si me një pronë primare, edhe me një shtëpi të dytë, do të jeni të detyruar të paguani taksën kantonale të pronës.

Kjo zakonisht arrin në më pak se një për qind të vlerës së pronës në vit. “Vlera” është vlera totale e tregut të pronës, pavarësisht nga hipotekat apo borxhet e tjera.

Rreth gjysma e kantoneve të Zvicrës e ngarkojnë këtë taksë, me Cyrihun, Zug dhe Bazelin që janë disa përjashtime të dukshme.

Kjo taksë është më e zakonshme në zonat ku pronësia e një shtëpie të dytë është e zakonshme, p.sh. zonat turistike dhe vendet e sporteve dimërore.

Edhe pse do t’i përfshini të dyja shtëpitë në një deklaratë tatimore, norma efektive e tatimit bazohet në vendndodhjen e secilës shtëpi dhe jo në vendin ku banoni.

Përveç kësaj, ju mund të jeni gjithashtu përgjegjës për tatimin vjetor të kapitalit, i cili është pjesë e një takse më të gjerë të pasurisë për të gjitha asetet e mbajtura në Zvicër ose jashtë saj.

Ashtu si me taksën kantonale të pronës, kjo është përgjithësisht më pak se një për qind e vlerës së pronës (më shpesh më pak se gjysmë për qind).

Ndryshe nga taksa kantonale e pronës, ‘vlera’ e pronës përfshin gjithashtu borxhe të tilla si hipotekat, që do të thotë se shuma që paguani ka të ngjarë të jetë më e ulët se vlera e tregut të pronës.

A zbatohet tatimi mbi fitimet kapitale edhe për shtëpitë e pushimit?

Në Zvicër, me (pothuajse) çdo shitje të pronës, shitësi është i detyruar të paguajë tatimin mbi fitimin neto të realizuar në shitje: tatimin mbi fitimet kapitale. Në përgjithësi, sa më gjatë të zotëroni pronën tuaj, aq më e ulët do të jetë barra juaj tatimore. Kjo gjithashtu do të thotë se nëse blini një pronë dhe zgjidhni të shesni pas një prone të shkurtër, do të jeni të detyruar të paguani një taksë shumë më të lartë.

Kjo vlen edhe për shtëpitë e dyta, por ka edhe më shumë. Nëse po kërkoni të shisni pronën tuaj të dytë pasi e keni vetëm për më pak se pesë vjet, mund të jeni të detyruar të paguani një shtesë tatimore në disa kantone zvicerane për të kundërshtuar spekulimet për pasuritë e paluajtshme.

Për më tepër, në kantonin e Bernës vetëm vitet e plota llogariten në kohëzgjatjen e pronësisë, prandaj ka kuptim të planifikohet një shitje e mundshme paraprakisht. Pavarësisht nëse zotëroni një pronë primare ose të dytë, megjithatë, është thelbësore që të mbani gjurmët (faturat) e të gjitha punëve të mirëmbajtjes që i keni bërë pronës që mund të çojnë në një rritje të vlerës së saj.

A mund të ulim taksën e fitimeve kapitale në shtëpinë time të dytë?

Kur kërkoni të shisni shtëpinë tuaj të dytë, mund të jeni në gjendje të zvogëloni fitimin nëse mund të provoni rritjen e kostove të blerjes. Këto do të përfshijnë gjithashtu çdo punë mirëmbajtjeje ose ndërtimi që keni bërë në pronën tuaj që mund të ketë çuar në një rritje të vlerës.

Në Zvicër, ju gjithashtu mund të shpërndani punë më të mëdha mirëmbajtjeje gjatë disa viteve, megjithatë, kjo do të kishte kuptim vetëm në kuptimin financiar nëse kostot efektive të mirëmbajtjes bien mbi normën e sheshtë në të gjitha vitet tatimore në fjalë. Nëse nuk është kështu, do të ishte më e zgjuar të përfitosh nga norma e sheshtë në një vit dhe më pas të zbritësh kostot e plota në vite të ndryshme.

Në përgjithësi, nuk ka asnjë blerje zëvendësuese të privilegjuar nga taksat për asnjë lloj shtëpie të dytë, qoftë shtëpi apo apartament.