Kosova

Zvicra përkrah iniciativën e Parimeve për Ballafaqimin me të Kaluarën

Zvicra po përkrah iniciativën e rëndësishme të Parimeve për Ballafaqimin me të Kaluarën (@DwPKosovo), promovuar nga organizata të shoqërisë civile dhe një grup profesionistësh në fushën e Ballafaqimit me të Kaluarën.

Parimet mbi Ballafaqimin me të Kaluarën është një iniciativë qytetare e promovuar nga organizata të shoqërisë civile dhe një grup profesionistësh në fushën e Ballafaqimit me të Kaluarën. Ky grup ka nisur një iniciativë të përbashkët për të hartuar dhe aprovuar një sërë parimesh që do të informojnë dhe udhëzojnë akterët politikë dhe publikë se si t’i trajtojnë viktimat, të mbijetuarit/at, të kaluarën e dhimbshme dhe narrativat historike. Kjo nismë synon të parandalojë diskursin dhe veprimet e dëmshme në lidhje me trashëgiminë e konfliktit përmes respektimit të dhjetë parimeve në vijim:

  1. Viktimat dhe të mbijetuarit/at e konfliktit të armatosur duhet tëtrajtohen me integritet dhe dinjitet
  2. Viktimat dhe të mbijetuarit/at duhet të jenë në qendër të të gjitha aktiviteteve dhe diskursit publik të BmK
  3. Identiteti i viktimave dhe të mbijetuarve/ave dhe familjarëve të tyre duhet të mbrohet
  4. Barazia, gjithë përfshirja dhe pajtimi duhet të promovohen nga të gjithë
  5. Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të BmK
  6. Personat që janë dënuar për krime në lidhje me konfliktin nuk duhet të mbajnë pozita publike ose të trajtohen si heronj kombëtarë
  7. Keqbërjet dhe krimet e luftës nuk duhet të atribuohen kolektivisht
  8. Diskursi publik mbi BmK duhet të jetë i bazuar në prova
  9. Gjuha e urrejtjes duhet të kundërshtohet në çdo nivel
  10. Identiteti i dëshmitarëve duhet të mbrohet

Këto Parime mbi Ballafaqimin me të Kaluarën në kontekstin e Kosovës u inicuan nga koalicioni joformal i pesë organizatave dhe një eksperteje: Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë, Qendra për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, Iniciativa e reShoqërore, Integra, Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) dhe Nora Ahmetajt.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI