Shqipëria

“Gjoka Konstruksion”, është fituese për Rrugën e Arbrit

Kompania “Gjoka Konstruksion” është shpallur fituese e koncesionit për ndërtimin e “Rrugës së Arbrit”. Komisioni përfundoi shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura në sistemin elektronik të APP duke shpallur fituese këtë kompani.

Gjatë fazës së vlerësimit, kjo ofertë u shpall fituese pasi u trajtuan elementët e propozimit teknik për ndërtimin e rrugës dhe mirëmbajtjes; ndikimin mjedisor; ndikimin social; afatin e përfundimit të punimeve dhe ofertën financiare.