Opinione

Ja përse Marrëveshja për Sigurimet Shoqërore Zvicër-Kosovë hyn në fuqi së shpejti

Tri janë arsyet kryesore që tregojnë se marrëveshja mbi sigurimet shoqërore me Zvicrën do të hyjë së shpejti në fuqi, thotë eksperti jurdik

Më 21 mars 2018, Qeveria Zvicerane aprovoi Marrëveshjen mbi Sigurimet Shoqërore në mes të Zvicrës dhe Kosovës. Mirëpo, kjo nuk domethënë aspak se marrëveshja ka hyrë në fuqi, pasi që i takon tani Parlamentit Zviceran që të shprehet lidhur me marrëveshjen përkatëse, duke shpresuar kështu edhe hapjen e rrugës për ratifikimin definitiv të saj.

Kurse, siç dihet, sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare që aplikohen për marrëveshjet bilaterale, nuk i takon vetëm Parlamentit Zviceran që të vendosë ; duhet që për miratimin e saj të shprehet edhe Parlamenti i Kosovës.

Nëse është e sigurt se pala kosovare do t’a miratojë marrëveshjen në fjalë, mund të thuhet se kjo vlenë edhe për palën zvicrane, pasi që besohet se shumica  dërmuese e kushteve për finalizimin e saj janë të përmbushura.

Analizën tonë mund t’a mbështesim përmes tre argumenteve si vijojnë :

  1. Në nivelin zviceran, u ngrit shkalla e sensibilizimit institucional dhe politik mbi domosdoshmërinë e ndryshimit të situatës aktuale e cila penalizon në mënyrë të padrejtë një kategori të njerëzve tanë nga Kosova të cilët kanë punuar në shtetin zviceran. Është kuptuar pra se do të ishte e paqëndrueshme nëse mbahet një llojë statu quo apo një praktikë e cila ngërthen në vete disa elemente diskriminuese ;
  2. Disa nga kushtet esenciale që Zvicra ia kërkonte Kosovës vlerësohet se janë plotësuar gradualisht nga pala kosovare. Janë posaçërisht kushtet që kanë të bëjnë me implementimin e mekanizmave institucional dhe juridik që duhet të shoqërojnë jetësimin praktik të një marrëveshje bilaterale. Kjo vlenë edhe për rritjen e efikasiteti të luftës kundër keqëpërdorimeve në lëmin e sigurimeve shoqërore. Edhe konsolidimi i transparencës dhe besueshmëria ndaj regjistrave të gjendjes civile duket se e kanë ngritur shkallën e cilësisë së tyre ;

 

  1. Kohëve të fundit, Zvicra gjindet paralelisht në një dinamikë të ripërtrirjes dhe adaptimit të marrëveshjeve mbi sigurimet shoqërore me disa shtete tjera të Ballkanit perëndimor. Në kontekstin e tillë, nuk vërehet pothuajse asnjë pengesë apo arsye që Zvicra të mbajë një qëndrim tjetër ndaj Kosovës. Interesi i shprehur nga shteti zvicran është që të promovojë një politikë globale të barazpeshuar dhe të harmonishme ndaj të gjitha shteteve të Ballkanit perëndimor.