Tematike

Qeveria e Zvicrës synon t’u japë fund falimentimeve abuzive

Fakti i falimentimit nuk do të jetë më justifikim për kompanitë që të mos i paguajnë pagat dhe borxhet. Këshilli Federal ka miratuar të mërkurën mesazhin për një ndryshim përkatës të ligjit

Fakti i falimentimit nuk do të jetë më justifikim për kompanitë që të mos i paguajnë pagat dhe borxhet. Këshilli Federal ka miratuar të mërkurën mesazhin për një ndryshim përkatës të ligjit.

Në qendër të ligjit, siç njofton Këshilli Federal, janë masat që pritet të merren në të drejtën penale. Ai dëshiron të përmirësojë zbatueshmërinë e ndalimit të veprimtarisë. Një gjykatë mund të urdhërojë një rast të tillë në një shkelje të falimentimit ose mbledhjes së borxheve dhe të ndalojë dikë që të kryejë një funksion në një kompani.

Këshilli Federal tani është duke propozuar një urë për ligjin e regjistrit tregtar. Ndalimi i veprimtarisë së regjistruar në dosjen penale duhet t’i komunikohet zyrave të regjistrit tregtar. Këto zyra fshijnë personat përkatës nga regjistri tregtar. Përveç kësaj, shtohen masat parandaluese në lidhje me obligacionet, zbatimin e borxhit dhe ligjin e falimentimit . Publiku duhet të jetë në gjendje të kërkojë personat e regjistruar në regjistrin tregtar dhe të shohë funksionet e atyre që kërkohen. Kjo forcon transparencën dhe lehtëson grumbullimin e informacionit.

Gjykata Federale që vendos për ndalimin e tregtisë së maskuar duhet të pasqyrohet në ligj. Prandaj, aksionet e kompanive praktikisht të falimentuara nuk duhet të lejohen të shiten. Tërheqja retroaktive nga detyrimi për rishikim shfuqizohet.

Kreditorëve të së drejtës publike, siç është zyra e taksave apo Suva, u jepet liria për të zgjedhur nëse do të vazhdojnë me një procedurë përmbarimi me qëllim të konfiskimit ose falimentimit. Si rezultat, kompanive me borxh të tepërt do t`u imponohen më shumë falimentime.

Ligji penal dhe ai mbi falimentimin tashmë ofrojnë mundësi për të ndjekur penalisht falimentimet. Por, edhe kur abuzimi është i qartë, ligji shpesh nuk zbatohet. Pengesat faktike dhe ligjore janë tepër të larta për kreditorët. Mesazhi i Këshillit Federal eliminon ose ul këto pengesa. Masat gjithashtu plotësojnë propozimet e Këshillit Federal për rishikimin e ligjit të kompanive dhe modernizimin e regjistrit tregtar.