Kalendari

Ftesë për pjesëmarrje në Ligjëratën Informative: “Kujdesu për shëndetin tuaj në pleqëri“

Ju ftojmë që të merrni pjesë në ligjëratën informative, për migrantët e moshuar dhe të afërmit e tyre, me temën „Kujdesu për shëndetin tuaj në pleqëri“. Një psikologe / një psikolog dhe një ekspert nga fusha e varësisë iu informojnë për temat si në vijim:

  • Shëndeti në pleqëri
  • Njohuritë mbi shëndetin: Faktorët mbrojtës vetanak dhe fuqizimi i forcave.
  • 10 hapa – Këshilla për të prekurit dhe të afërmit e tyre.
  • Ku mund të marr mbështetje? Shërbimet këshilluese në kantone.

 

Njëherazi do të organizojmë për ju një apero me specialitete tradicionale.                                

Data: 05.04.2019

Koha: 19.00 h deri 21.30 h

Vendi: Infocenter City West, Brunngrabenstrasse 2, 4500 Solothurn

 

 

Personi kontaktues

Emri, mbiemri:            Lirije Kordic

Tel :                              078 690 50 40

Emaili:                          [email protected]

 

Projekti mbështetet financiarisht nga Promovimi i Shëndetit Zvicër dhe Fondi Kombëtar për Parandalimin e Alkoolit si dhe nga kantonet.